fbpx
  • Ελληνικά
  • English

Όροι και προϋποθέσεις

Μετά την εξόφληση του παραστατικού συμφωνούμε τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή

Η  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει  να παρέχει στον «ΠΕΛΑΤΗ» τις υπηρεσίες της με αντικείμενο την προώθηση – διαφήμιση  στο διαδίκτυο  χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook – Instagram) και τα Google Ads, ή όποια άλλη υπηρεσία διαδικτύου αναγράφεται πάνω στο τιμολόγιο. 

2. Σκοπός και Αντικείμενο

Σκοπός του παρόντος είναι η συνεργασία μεταξύ του «ΠΕΛΑΤΗ» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» για την  δημιουργία, σχεδιασμό, διαχείριση και υποστήριξη σε καμπάνιες Google Ads και Meta διαφημίσεις περιεχομένου, για λογαριασμό του «ΠΕΛΑΤΗ» της, και ως εκ τούτου την πληρέστερη εξυπηρέτηση του ισχύοντος πελατολογίου, καθώς και την περαιτέρω προσέλκυση νέου πελατολογίου σύμφωνα με τις αναφερόμενες υπηρεσίες που αναγράφονται στο παραστατικό. 

3. Υποχρεώσεις της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναγράφεται στο παραστατικό τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Τη δημιουργία, σχεδιασμό, διαχείριση, υποστήριξη, την επιμέλεια και την παράδοση με δικό της προσωπικό του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας που αναγράφεται στο παραστατικό. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεσμεύεται και εγγυάται ότι το τελικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία της, ότι δεν προσκρούει σε δικαιώματα τρίτων, ότι θα ακολουθήσει για την παραγωγή του όλες τις σύγχρονες μεθόδους και τάσεις κατάρτισής του και ότι η ποιότητα του παραδοτέου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του «ΠΕΛΑΤΗ».

4. Υποχρεώσεις του «ΠΕΛΑΤΗ»

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποχρεούται όπως εκτελέσει το έργο με τα χαρακτηριστικά, που περιλαμβάνονται και το παραδώσει στον Πελάτη εντός 10 εργάσιμων ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Κατά την υπογραφή των έργων , ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» υποχρεούται να παραδώσει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που έχει στην κατοχή, προκειμένου να ξεκινήσει η εκπόνηση του έργου.

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στον «ΠΕΛΑΤΗ» μέσω των οποίων μπορεί να ζητεί επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την ορθή και προσήκουσα ολοκλήρωση του έργου.

Ο «ΠΕΛΆΤΗΣ» οφείλει να απαντήσει στα αιτήματα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων εντός 2 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση, δε, που παρέλθει η ως άνω προθεσμία, η προθεσμία για την παράδοση του έργου θα συμφωνείται από κοινού από τους συμβαλλόμενους.

Εάν ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» αιτηθεί,  διορθώσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου του έργου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», τότε η προθεσμία για την παράδοση του έργου παρατείνεται αυτοδικαίως κατά 2 εργάσιμες ημέρες.

Η ολοκλήρωση του έργου θα λάβει χώρα με την παράδοση της τελικής μορφής του αντικειμένου, της σύμβασης.

Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα το άλλο μέρος σχετικά με κάθε σημαντική και ουσιώδη αλλαγή που αφορά την πλευρά του (αλλαγή διεύθυνσης, στοιχεία επικοινωνίας, αλλαγή διοίκησης, μετατροπή εταιρικού σχήματος, κ.ά.). Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής λειτουργίας οποιουδήποτε των συμβαλλόμενων η νέα εταιρεία που θα προκύψει υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής και ευθύνεται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με αυτή.

5. Τρόπος Πληρωμής

Το συμφωνηθέν ποσό θα καταβάλλεται από τον «ΠΕΛΑΤΗ» στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (παραστατικό), σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. Κάθε καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται την καταβολή των νόμιμων τόκων, την διακοπή της υπηρεσίας και το δικαίωμα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» να εμμείνει στην εκτέλεση του συμβολαίου. Η αμοιβή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» για τις υπηρεσίες  συμφωνείται από κοινού στο ποσό που αναγράφεται στο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει τον «ΠΕΛΑΤΗ». Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου και αυτόματος θα συνεπάγεται με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης. 

Η αμοιβή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»,  για την εκτέλεση του έργου εξοφλείται με πίστωση του ΙΒΑΝ (τραπεζικού λογαριασμού) που αναγράφεται στο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών , που τηρεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην Τράπεζα.

Η αμοιβή συμφωνείται να προκαταβάλλεται.

6. Διάρκεια και καταγγελία του συμφωνητικού

Η διάρκεια της συμβάσεως αυτής αναγράφεται στο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, αρχίζει δε από την ημέρα εξόφλησης  του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτομάτως χωρίς καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους των συμβαλλομένων:

(α) στην περίπτωση πτώχευσης ή καταθέσεως αιτήσεως για πτώχευση ή διορισμό εκκαθαριστή ή διαχειριστή οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή σε περίπτωση θέσεως οποιουδήποτε συμβαλλομένου σε εκκαθάριση.

(β) Κάθε συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της και για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον  τριών (3) μηνών ή αν υφίσταται σπουδαίος λόγος καταγγελίας ιδίως λόγω παραβιάσεως των όρων της παρούσης συμβάσεως.

7. Πλήρης Συμφωνία

Η παρούσα Σύμβαση είναι πλήρης και συνολική συμφωνία των μερών και δεν υπάρχουν εκτός από όσα περιέχονται σε αυτήν άλλες συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, εγγυήσεις ή εντυπώσεις σε σχέση με το αντικείμενο και γενικά το περιεχόμενο της.

Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συνεννοήσεις ή και οποιαδήποτε άλλα προγενέστερα έγγραφα τυχόν σχετικά με το περιεχόμενο της είναι χωρίς καμία σημασία. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και μπορούν να τροποποιηθούν έγκυρα μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

8. Λύση της Σύμβασης – Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση που η διαπιστώσει υπαίτια παράβαση των όρων της παρούσας από τον «ΠΕΛΑΤΗ», οι οποίοι συμφωνήθηκαν άπαντες ως ουσιώδεις, μπορεί να προβεί άμεσα σε καταγγελία της συμβάσεως στο σύνολο της, αζημίως για τον ίδιο και να κηρύξει έκπτωτο τον  «ΠΕΛΑΤΗ».

Συμφωνείται επίσης, ότι ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» έχει το δικαίωμα όπως να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε αζημίως για τον ίδιο, εφόσον όμως ειδοποιήσει περί τούτου την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εγγράφως ένα (1) μήνα πριν. Στην περίπτωση αυτή, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οφείλει, αμέσως μόλις λάβει από τον «ΠΕΛΑΤΗ» την εν λόγω ειδοποίηση, να ματαιώσει οποιαδήποτε εργασία, που είναι προγραμματισμένη, για χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» θα μπορεί να διατηρεί πλήρως λειτουργική πρόσβαση σε διαχείρηση διαφημιστικού λογαριασμού που δημιούργησε η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την φιλοξενία των διαφημιστικών καμπανιών για λογαριασμό του «ΠΕΛΑΤΗ» , όχι όμως την δυνατότητα να αποκοπεί ο λογαριασμός από το MCC που διατηρεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για λόγους εμπιστευτικότητας και ηθικής δεοντολογίας.

9. Εμπιστευτικές Πληροφορίες

α) Κάθε συμβαλλόμενος θα χρησιμοποιεί ως εμπιστευτικές όλες τις επιχειρησιακές ή τεχνικές πληροφορίες (προδιαγραφές, σχέδια, σκίτσα, μακέτες, δείγματα, δεδομένα, προγράμματα λογισμικού, έγγραφα, κ.λπ.) είτε έχουν κατοχυρωθεί είτε όχι, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον άλλο συμβαλλόμενο με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα. Τέτοια πληροφορία δεν θα χρησιμοποιείται για κανένα σκοπό άλλο από αυτούς στους οποίους αποσκοπεί η παρούσα σύμβαση.

β). Δεδομένου ότι στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας θα γίνεται συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι :

Θα αντιμετωπίζουν όλες τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, είτε πρόκειται για τεχνικές, επιχειρηματικές ή οπουδήποτε είδους πληροφορίες, ως εμπιστευτικές και δεν θα τις χρησιμοποιούν για κανένα άλλο  σκοπό παρά μόνο για την εξυπηρέτηση και την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων στα πλαίσια της συνεργασίας τους. Συνεπώς κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα μεταχειρίζεται τις πληροφορίες που έλαβε από το αντισυμβαλλόμενο μέρος με την ίδια επιμέλεια και εχεμύθεια με την οποία μεταχειρίζεται και τις δικές του επιχειρηματικές υποθέσεις και μυστικά. Οι πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο από τρίτα πρόσωπα αλλά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους και συνεργάτες των συμβαλλομένων μερών που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες, διότι δεν εναπόκειται στην αρμοδιότητά τους η προώθηση του κοινού στόχου των συμβαλλομένων μερών.

10. Επίλυση Διαφορών-Ερμηνεία της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση διέπεται στο σύνολο της από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα λύνεται φιλικά αλλά σε περίπτωση μη φιλικού διακανονισμού αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της κάθε διαφοράς από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια  Αθηνών.

logo
SNS Agency -  Γλυφάδα